Current Location锛Home - Product Center - 鐣寗閰

杞瑁呯暘鑼勯叡

鍖呰(绠 ) 娴撳害 鏁伴噺 / 20灏烘煖 (绠)
50g*50琚
50g*100琚
50g*30琚*6鐩
70g*50琚
70g*100琚
70g*25琚*4鐩
22-24% & 28-30% 6350
22-24% & 28-30% 3200
22-24% & 28-30% 1650
22-24% & 28-30% 4600
22-24% & 28-30% 2400
22-24% & 28-30% 1800
70g*50绔欑珛琚
70g*100绔欑珛琚
70g*25绔欑珛琚*4
113g*12绔欑珛琚*8
150g*32绔欑珛琚
22-24% & 28-30% 4860
22-24% & 28-30% 2370
22-24% & 28-30% 2100
22-24% & 28-30% 1150
22-24% & 28-30% 2700

鍝佸悕  杞瑁呯暘鑼勯叡 
鎴愬垎 鐣寗閰憋紝鐩
娴撳害 22-24%,28-30%
绮樺害  7-10cm/30sec.
闇夎弻 鈮50%
Ph 4.0 - 4.4
鐣寗绾㈢礌 40mg/100g min
鏉傝川 鏃犳枒鐐癸紝鏃犳灉鐨紝鏃犺寧鍧楋紝骞插噣锛屾棤鍏朵粬浠讳綍鏉傝川
閲嶉噾灞炲惈閲
< 200mg/kg
< 1.0mg/kg
< 5.0mg/kg
< 0.5mg/kg
椋庡懗锛屽彛鍛  浜у搧鐗规湁鐨勫懗閬擄紝鏃犲紓鍛
寰敓鐗 绗﹀悎鍟嗕笟鏃犺弻瑕佹眰
椋熷搧娣诲姞鍓
琚姝㈢殑鍐滆嵂娈嬬暀
鍖呰褰㈠紡  杞瑁
鍌ㄥ瓨 鍦ㄥ共鍑銆佸共鐕ャ侀氶濂界殑鍦版柟鍌ㄥ瓨锛岄槻姝㈤槼鍏夌洿灏
淇濊川鏈 鍦ㄩ傚綋鐨勫瓨鍌ㄦ潯浠朵笅锛屼繚璐ㄦ湡涓18涓湀

棣栭〉  |  鍏徃绠浠  |  浜у搧灞曠ず  |  鍏堣繘璁惧  |  浜у搧鐭ヨ瘑  |  鑱旂郴鎴戜滑  |  缃戠珯鍦板浘  |  Email
CopyRight(C)queentomato.com 淇濆畾鍔炰簨澶勩鐢佃瘽锛+86.312.3159789  浼犵湡锛 +86.312.3328558  鏂扮枂鍔炰簨澶勩鐢佃瘽锛+86.991. 3331811  浼犵湡; +86.991. 4328511
ICP澶囨鍙凤細鍐ICP澶10017391鍙-1